Creole

Zakari, papa Jan, vin anba pouvwa Sentespri. Latou, li pran fè konnen pawòl Bondye te mete nan bouch li: Ann chante pou Mèt la, Bondye pèp Izrayèl la. Paske, li vin sove pèp li a, li delivre yo anba esklavaj. Li voye yon moun avek gwo pouvwa pou delivre nou. Se nan laras David, sèvitè Bondye a, li soti. Se sa menm Bondye te fè konnen nan bouch pwofèt li yo depi nan tan lontan. Li te pwomèt li t’ap delivre nou anba lènmi nou yo, ak anba tout moun ki rayi nou yo. Se konsa la gen pitye pou zansèt nou yo. Li chonje kontra li menm Bondye te pase ak yo a. Dapre sèman li te fè bay Abraram, zansèt nou an  Li te di l’ konsa: Lè la fin delivre nou anba lènmi nou yo, la fè nou sèvi l’ san nou p’ap bezwen pè. Wi, la fè nou viv apa pou Bondye, la fè nou mache dwat devan li chak jou nan lavi nou.  Kanta ou menm, pitit mwen, y’a rele ou: Pwofèt Bondye ki anwo nan syèl la. Paske, wa pran devan Mèt la pou pare chemen an pou li. Ou pral moutre pèp la ki jan l’ap delivre yo, ki jan l’ap padonnen peche yo. Tou sa, paske Bondye nou an gen kè sansib, li renmen nou anpil. L’ap fè yon limyè soti anwo vin klere nou tankou solèy k’ap leve. Li gen pou l’ klere tout moun k’ap viv nan fènwa ak nan lonbraj lanmò. Li gen pou l’ fè nou mache nan chemen k’ap ban nou kè poze a

English

His father Zechariah was filled with the Holy Spirit and spoke this prophecy: Blessed be the Lord, the God of Israel, for he has visited his people, he has set them free, and he has established for us a saving power in the House of his servant David, just as he proclaimed, by the mouth of his holy prophets from ancient times, that he would save us from our enemies and from the hands of all those who hate us, and show faithful love to our ancestors, and so keep in mind his holy covenant. This was the oath he swore to our father Abraham, that he would grant us, free from fear, to be delivered from the hands of our enemies, to serve him in holiness and uprightness in his presence, all our days. And you, little child, you shall be called Prophet of the Most High, for you will go before the Lord to prepare a way for him, to give his people knowledge of salvation through the forgiveness of their sins, because of the faithful love of our God in which the rising Sun has come from on high to visit us, to give light to those who live in darkness and the shadow dark as death, and to guide our feet into the way of peace.

The gospel of the Lord.
Thanks be to God