Se pou moun ki nan mitan ou san peche a premye a voye jete yon wòch.

† Yon lekti ki soti nan levanjil Bondye a selon John 8:2-11.

Nan denmen maten, byen bonè, li tounen nan tanp lan. Tout foul moun yo pwoche bò kote li. Li chita, li pran moutre yo anpil bagay. Dirèktè lalwa yo ak farizyen yo mennen yon fanm ba li. Yo te bare fanm lan nan adiltè. Yo mete l’ kanpe devan tout foul moun yo, epi yo di Jezi konsa: Mèt, yo kenbe fanm sa a nan men ap fè adiltè. Moyiz te bay lòd nan lalwa a pou yo touye yo lè konsa ak kout wòch. Men, ou menm, kisa ou di nan sa? Yo t’ap di sa, paske yo te vle pran l’ nan pèlen pou yo te ka akize li. Men, Jezi bese atè. Epi, avèk dwèt li, li kòmanse ekri atè a. Men, moun yo t’ap kouvri l’ ak keksyon. Jezi leve atè a, li di yo: Se pou moun ki konnen li pa janm peche a ba l’ premye kout wòch la. Apre sa, li bese atè a yon dezyèm fwa, li pran ekri ankò. Lè yo tande pawòl sa yo, yonn apre lòt y’ al fè wout yo. Premye moun ki te mete deyò se te sak te pi granmoun yo. Jezi rete pou kont li ak fanm lan ki te kanpe devan l’.  Lè sa a, li leve, li di fanm lan: Madanm, kote moun yo? Pesonn pa kondannen ou? Li reponn: Pesonn non, Mèt. Jezi di li: Mwen menm tou, mwen pa kondannen ou. Ou mèt ale. Men, pa janm fè peche ankò.

 

Bon nouvèl la nan Seyè a.


Let the person among you without sin be the first to throw a stone.

† A reading from the holy gospel according to John 8:2-11.

Jesus spent the night on the Mount of Olives.  Then early the next morning he went to the temple. The people came to him, and he sat down and started teaching them. The Pharisees and the teachers of the Law of Moses brought in a woman who had been caught in bed with a man who was not her husband. They made her stand in the middle of the crowd. Then they said, “Teacher, this woman was caught sleeping with a man who is not her husband. The Law of Moses teaches that a woman like this should be stoned to death! What do you say?” They asked Jesus this question,        because they wanted to test him and bring some charge against him. But Jesus simply bent over and started writing on the ground with his finger. The crowd kept on asking Jesus about the woman. Finally, he stood up and said, “If any of you have never sinned, then go ahead and throw the first stone at her!” Once again he bent over and began writing on the ground. The people left one by one, beginning with the oldest one in the crowd. Finally, Jesus and the woman were there alone. Jesus stood up and asked her, “Where is everyone? Isn’t there anyone left to accuse you?” “No, sir,” the woman answered. Then Jesus told her, “I am not going to accuse you either. You may go now, but don’t sin anymore.”

The gospel of the Lord.