Pasyon Senyè Jezikri nou an.
† Yon lekti ki soti nan levanjil Bondye a selon Luke 23:1-49.

Tout bann moun yo leve, yo mennen Jezi devan Pilat. Rive la, yo pran depoze plent sou do l’, yo di konsa: Nou jwenn nonm sa a ap moute tèt pèt la. L’ap di yo pou yo pa peye Seza lajan taks yo. Li menm rive pretann se Kris la li ye, yon wa.  Pilat mande li: Eske ou se wa jwif yo? Jezi reponn li: Se ou ki di li. Pilat di chèf prèt yo ak foul moun yo: Mwen pa wè ankenn rezon pou m’ kondannen nonm sa a.  Men, yo kenbe la avè l’, yo di: L’ap moute tèt pèp la ak pawòl l’ap di yo. Li kòmanse travay sa a depi nan peyi Galilye, li pase nan tout peyi Jide a, li rive jouk isit la.

 Lè Pilat tande sa, li mande yo si Jezi se moun Galile. Aprann Pilat aprann Jezi te soti nan rejyon ki te sou kòmandman Ewòd la, li voye Jezi bay Ewòd ki t’ap pase kèk jou lavil Jerizalèm lè sa a. Ewòd pa t’ manke kontan lè li wè Jezi. Depi lontan li te konn tande pale sou li, li te anvi kontre avè l’. Li te kwè li tapral wè Jezi fè kèk mirak. Li poze l’ anpil keksyon, men Jezi pa reponn li anyen.  Chèf prèt yo ak dirèktè lalwa yo te la. Yo t’ap depoze anpil gwo plent kont Jezi. Ewòd menm ansanm ak tout gad li yo t’ap pase Jezi nan rizib. Yo mete l’ nan yon wonn tenten. Yo mete yon bèl rad sou li; epi yo voye l’ tounen bay Pilat. Pilat ak Ewòd te lènmi anvan sa. Menm jou sa a yo vin zanmi. Pilat sanble chèf prèt yo, tout otorite yo ansanm ak pèp la.

Li di yo: Nou mennen nonm sa a ban mwen. Nou fè m’ konprann l’ap moute tèt pèp la. Mwen menm, mwen poze l’ keksyon devan nou, mwen pa janm jwenn li koupab. Li pa fè ankenn nan move zak n’ap plede di l’ fè yo.  Ewòd pa jwenn li koupab non plis. Men li voye l’ tounen ban mwen. Nonm sa a pa fè anyen ki merite lanmò. Mwen pral fè yo bat li byen bat, apre sa m’a lage li.  Pou chak fèt Delivrans, Pilat te blije lage yon prizonye ba yo. Yo tout pran rele ansanm: Touye nonm sa a, lage Barabas ban nou. Barabas sa a, se te yon nonm ki te nan prizon poutèt lèzam li te pran kont gouvènman an epi pou yon moun li te touye nan lavil la. Pilat menm te vle lage Jezi. Li pale ak foul moun yo ankò. Men yo rele: Kloure l’ sou yon kwa! Kloure l’ sou yon kwa!

Yon twazyèm fwa ankò, Pilat di yo: Manyè di m’ ki move zak li fè konsa? Mwen menm, mwen pa jwenn anyen nan nonm sa a ki merite lanmò. Mwen pa di nou mwen pral fè bat li byen bat, apre sa m’a lage li? Men, yo pran rele pi fò, yo pèsiste ap mande pou yo kloure Jezi sou yon kwa. Yo sitèlman rele, Pilat ba yo gany. Se konsa Pilat pran desizyon pou l’ ba yo sa yo te mande a. Li lage moun pèp la te vle a, nonm ki te nan prizon pou konplo ak krim lan. Epi Pilat renmèt yo Jezi pou yo te fè li sa yo te vle a. Antan sòlda yo t’ap mennen Jezi ale, yo kontre Simon, yon moun peyi Sirèn. Li te soti nan jaden. Yo pran msye, yo chaje l’ anba kwa a pou l’ pote li dèyè Jezi.  Yon bann moun nan pèp la t’ap swiv Jezi. Te gen kèk fanm la tou ki t’ap kriye, ki t’ap plenn sò li. Jezi vire gade yo, li di yo konsa: Nou menm, medam lavil Jerizalèm, pa kriye pou mwen tande; kriye pou tèt pa nou ak tout pitit nou yo. Gen jou k’ap vin dèyè; lè sa a y’a di: benediksyon pou fanm ki pa kapab fè pitit, pou fanm ki pa t’ janm fè pitit, pou fanm ki pa janm bay pitit tete.

Lè sa a, tout moun va di mòn yo: Tonbe sou nou! Y’a mande mòn yo: Kouvri nou! Paske, si se sa yo fè bwa vèt la, kisa yo p’ap fè bwa chèch la? Yo mennen de lòt moun, de krimenèl pou yo touye ansanm ak Jezi. Lè yo rive kote yo rele Zo bwa Tèt la, yo kloure Jezi sou kwa a. Yo kloure de krimenèl yo sou de lòt kwa, yonn chak bò li. Jezi di: Papa, padonnen yo. Yo pa konnen sa y’ap fè. Sòlda yo tire osò pou separe rad li yo. Pèp la te kanpe la ap gade. Chèf yo t’ap pase Jezi nan rizib, yo t’ap di: Gade! Li sove lòt moun; si se Kris la li ye, moun Bondye chwazi a, se pou l’ sove tèt pa l’ tou.  Sòlda yo t’ap pase l’ nan betiz tou. Yo pwoche bò kote l’, yo ba l’ venèg pou l’ bwè, epi yo di li: Si ou se wa jwif yo, se pou ou sove tèt ou ou menm! Men sak te ekri sou tèt kwa a: Nonm sa a se wa jwif yo li ye.  Yonn nan krimenèl yo te kloure sou kwa yo t’ap joure li. Li t’ap di li: Se pa ou ki Kris la? Sove tèt ou non, epi sove nou ansanm avè ou tou. Men lòt la reprann li, li di li: Gen lè ou pa pè Bondye, ou menm ki anba menm kondannasyon avèk li a?

Pou nou menm se jistis, paske nou resevwa sa nou merite pou krim nou fè. Men li menm, li pa fè anyen. Epi li di Jezi: Chonje m’ wi lè wa vin pran gouvènman an nan men ou! Jezi reponn li: Sa m’ap di ou la, se vre wi: Jòdi a ou pral avè m’ nan paradi. Li te midi konsa lè solèy la sispann klere sou tout peyi a jouk vè twazè nan apremidi. Rido ki te nan tanp lan chire fè de moso. Jezi rele byen fò, li di: Papa, m’ ap renmèt lespri mwen nan men ou. Apre l’ fin di pawòl sa yo, li mouri. Lè kaptenn lame a wè sak te rive, li fè lwanj Bondye, epi li di: Se vre wi. Nonm sa a te inonsan. Tout moun ki te vini an foul pou asiste espektak sa a te wè sak te rive. Yo tounen al lakay yo, yo t’ap bat lestonmak yo. Tout zanmi Jezi yo te rete yon ti jan lwen ansanm ak fanm ki t’ap mache avè l’ yo depi nan peyi Galile. Yo tout t’ap gade sak t’ap pase.

Bon nouvèl la nan Seyè a.


The passion of our Lord Jesus Christ.
† The passion of our Lord Jesus Christ according to Luke 23:1-49.
Everyone in the council led Jesus off to Pilate. They started accusing him and said, “We caught this man trying to get our people to riot and stop paying taxes to the Emperor. He also claims that he is the Messiah, our king.” Pilate asked Jesus, “Are you the king of the Jews?” “Those are your words,” Jesus answered. Pilate told the chief priests and the crowd, “I don’t find him guilty of anything.” But they all kept on saying, “He has been teaching and causing trouble all over Judea.
He started in Galilee and has now come all the way here.” When Pilate heard this, he asked, “Is this man from Galilee?” After Pilate learned that Jesus came from the region ruled by Herod, he sent him to Herod, who was in Jerusalem at that time.

For a long time Herod had wanted to see Jesus  and was very happy because he finally had this chance. He had heard many things about Jesus and hoped to see him work a miracle. Herod asked him a lot of questions, but Jesus did not answer. Then the chief priests and the teachers of the Law of Moses stood up and accused him of all kinds of bad things. Herod and his soldiers made fun of Jesus and insulted him. They put a fine robe on him and sent him back to Pilate. That same day Herod and Pilate became friends, even though they had been enemies before this. Pilate called together the chief priests, the leaders, and the people. He told them, “You brought Jesus to me and said he was a troublemaker.But I have questioned him here in front of you, and I have not found him guilty of anything that you say he has done. Herod didn’t find him guilty either and sent him back. This man doesn’t deserve to be put to death!I will just have him beaten with a whip and set free.” Pilate said this,
because at every Passover he was supposed to set one prisoner free for the Jewish people. But the whole crowd shouted, “Kill Jesus! Give us Barabbas!”
Now Barabbas was in jail because he had started a riot in the city and had murdered someone. Pilate wanted to set Jesus free, so he spoke again to the crowds. But they kept shouting, “Nail him to a cross!

Nail him to a cross!” Pilate spoke to them a third time, “But what crime has he done? I have not found him guilty of anything for which he should be put to death. I will have him beaten with a whip and set free.” The people kept on shouting as loud as they could for Jesus to be put to death.  Finally, Pilate gave in. He freed the man who was in jail for rioting and murder, because he was the one the crowd wanted to be set free. Then Pilate handed Jesus over for them to do what they wanted with him.
As Jesus was being led away, some soldiers grabbed hold of a man from Cyrene named Simon. He was coming in from the fields, but they put the cross on him and made him carry it behind Jesus. A large crowd was following Jesus, and in the crowd a lot of women were crying and weeping for him. Jesus turned to the women and said: “Women of Jerusalem, don’t cry for me! Cry for yourselves and for your children. Someday people will say, ‘Women who never had children are really fortunate!” At that time everyone will say to the mountains, ‘Fall on us!” They will say to the hills, ‘Hide us!’

If this can happen when the wood is green, what do you think will happen when it is dry?” Two criminals were led out to be put to death with Jesus.
When the soldiers came to a place called “The Skull,” they nailed Jesus to a cross. They also nailed the two criminals to crosses, one on each side of Jesus.
Jesus said, “Father, forgive these people! They don’t know what they’re doing.” While the people stood there watching Jesus,
the soldiers gambled for his clothes. The leaders insulted him by saying, “He saved others. Now he should save himself, if he really is God’s chosen Messiah!” The soldiers made fun of Jesus and brought him some wine. They said, “If you are the king of the Jews, save yourself!” Above him was a sign that said,“This is the King of the Jews.” One of the criminals hanging there also insulted Jesus by saying, “Aren’t you the Messiah?  Save yourself and save us!”

But the other criminal told the first one off, “Don’t you fear God? Aren’t you getting the same punishment as this man? We got what was coming to us, but he didn’t do anything wrong.”
Then he said to Jesus, “Remember me when you come into power!” Jesus replied, “I promise that today you will be with me in paradise.” Around noon the sky turned dark and stayed that way
until the middle of the afternoon. The sun stopped shining, and the curtain in the temple split down the middle. Jesus shouted, “Father, I put myself in your hands!” Then he died. When the Roman officer saw what had happened, he praised God and said, “Jesus must really have been a good man!” A crowd had gathered to see the terrible sight. After they saw it, they felt brokenhearted and went home.
All of Jesus’ close friends and the women who had come with him from Galilee stood at a distance and watched.

The gospel of the Lord.