Ansèyman nan ekri nan Liv la se ke Jezi dwe leve soti vivan nan lanmò.
† Yon lekti ki soti nan levanjil Bondye a selon John 20:1-9 .

 Nan dimanch maten, byen bonè, li pa t’ ankò fin jou, Mari, moun Magdala a, al nan kavo a. Li wè yo te wete wòch ki te fèmen bouch kavo a. Li kouri, li al jwenn Simon Pyè ansanm ak lòt disip Jezi te renmen an, li di yo: Yo wete Seyè a kote l’ te ye nan kavo a. Nou pa konn kote yo mete li.

Pyè pati ansanm ak lòt disip la, y’ al nan kavo a. Yo t’ap kouri ansanm, men lòt disip la t’ap kouri pi vit pase Pyè. Li rive bò kavo a anvan li. Li bese pou l’ gade anndan an. Li wè bann twal fin yo te fè yon pil atè a. Men, li pa antre.

Lè Simon Pyè rive dèyè l’, li antre nan kavo a. Li wè bann twal fin yo anpile atè a ansanm ak moso twal ki te mare tèt Jezi a. Men, moso twal sa a pa t’ menm kote ak bann twal fin yo. Li te vlope apa yon lòt kote. Se lè sa a, lòt disip ki te rive bò kavo a anvan an antre tou. Li wè, li kwè.  (Disip yo pa t’ ankò konprann sa ki te ekri nan Liv la kote yo te di Jezi te gen pou l’ te leve soti vivan pami mò yo.)

Bon nouvèl la nan Seyè a.


The teaching of Scripture is that Jesus must rise from the dead.

† A reading from the holy gospel according to John 20:1-9

On Sunday morning while it was still dark, Mary Magdelene went to the tomb and saw that the stone had been rolled away from the entrance. She ran to Simon Peter and to Jesus’ favorite disciple and said, “They have taken the Lord from the tomb! We don’t know where they have put him.”

Peter and the other disciple started for the tomb. They ran side by side, until the other disciple ran faster than Peter and got there first. He bent over and saw the strips of linen cloth lying inside the tomb, but he did not go in.

When Simon Peter got there, he went into the tomb and saw the strips of cloth. He also saw the piece of cloth that had been used to cover Jesus’ face. It was rolled up and in a place by itself. The disciple who got there first then went into the tomb, and when he saw it, he believed. At that time Peter and the other disciple did not know that the Scriptures said Jesus would rise to life.

The gospel of the Lord.