Ki sa, nou dwe fè.

† Yon lekti ki soti nan levanjil Bondye a selon Luke  Luke 3:10-16, 18

Foul moun yo mande l’ konsa: Kisa pou nou fè menm? Li reponn yo: Sa ki gen de rad, se pou yo bay sak pa genyen an yonn. Sa ki gen manje pou manje, se pou l’ separe l’ bay yon lòt. Kèk pèseptè kontribisyon te vini tou pou l’ te batize yo. Yo mande Jan: Mèt, kisa pou nou fè?

Li reponn yo: Pa fè moun peye plis pase sa lalwa mande a.Kèk sòlda tou mande li: E nou menm, kisa pou nou fè? Li reponn yo: Pa fè brital ak pesonn. Pa fè manti sou pesonn pou pran lajan nan men yo. Fè kè nou kontan ak sa yo peye nou an.Pèp la t’ap tann konsa: yo t’ap mande nan kè yo si se pa Jan ki Kris la.

 Lè sa a, Jan di yo tout: Mwen batize nou nan dlo. Men, gen yon moun ki gen pou vini ki gen plis pouvwa anpil pase mwen. Mwen menm, mwen pa bon ase pou m’ ta demare kòd sapat ki nan pye li. Se li menm ki va batize nou nan Sentespri ak nan dife.Se avèk anpil lòt pawòl konsa Jan t’ap ba yo konsèy, li t’ap anonse bon nouvèl la bay pèp la.

Bon nouvèl la nan Seyè a.


What, then, must we do?

† A reading from the holy gospel according to Luke 3:10-16, 18

The crowds asked John the Baptist, “What should we do?” John told them, “If you have two coats, give one to someone who doesn’t have any. If you have food, share it with someone else.”

When tax collectors came to be baptized, they asked John, “Teacher, what should we do? John told them, “Don’t make people pay more than they owe.” Some soldiers asked him, “And what about us? What do we have to do?” John told them, “Don’t force people to pay money to make you leave them alone. Be satisfied with your pay.”

Everyone became excited and wondered, “Could John be the Messiah?”
John said, “I am just baptizing with water. But someone more powerful is going to come, and I am not good enough even to untie his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire.”

In many different ways John preached the good news to the people.

The gospel of the Lord.