Tout moun pral wè delivrans Bondye a.

† Yon lekti ki soti nan levanjil Bondye a selon Luke  Luke 3:1a, 2-6

 Nan tan sa a, Seza Tibè te gen kenzan depi li te wa; Pons Pilat t’ap kòmande nan peyi Jide; Ewòd menm te chèf nan peyi Galile; Filip, frè Ewòd la, te chèf nan peyi Litoure ak nan rejyon Trakonit; Lizanyas te chèf nan Labilèn. Lè sa a, se An ak Kayif ki t’ap sèvi tankou granprèt. Nan menm epòk sa a, Bondye pale ak Jan, pitit Zakari a, ki te nan dezè a.

Jan mache nan tout peyi bò larivyè Jouden an; li t’ap bay mesaj sa a: Tounen vin jwenn Bondye. vin resevwa batèm: Bondye va padonnen peche nou yo.Se konsa, sa ki te ekri nan Liv ki gen pawòl pwofèt Ezayi a vin rive vre: Se vwa yon nonm k’ap rele nan dezè a: Pare gran wout Seyè nou an. Plani chemen an byen plani pou li.

Tout fon gen pou konble. Tout gwo mòn, tout ti mòn gen pou vin plat. Kote ki gen detou gen pou vin dwat. Chemen ki an movèz eta gen pou vin bèl.Tout moun va wè jan Bondye ap delivre nou an.

Bon nouvèl la nan Seyè a.


All people shall see the salvation of God.

† A reading from the holy gospel according to Luke 3:1a, 2-6

For fifteen years Emperor Tiberius had ruled that part of the world, and Annas and Caiaphas were the Jewish high priests.
At that time God spoke to Zechariah’s son John, who was living in the desert.

So John went along the Jordan Valley, telling the people, “Turn back to God and be baptized! Then your sins will be forgiven.” Isaiah the prophet wrote about John when he said,

“In the desert someone is shouting, ‘Get the road ready for the Lord! Make a straight path for him! Fill up every valley and level every mountain and hill. Straighten the crooked paths and smooth out the rough roads. Then everyone will see the saving power of God.’”

The gospel of the Lord.