Se pou ou gen pitye pou Papa ou gen mizèrikòd.

† Yon lekti ki soti nan levanjil Bondye a selon Luke 6:27-37 .

 Nou menm k’ap koute m’ la a, men sa m’ap di nou: renmen tout lènmi nou yo. Fè byen pou moun ki rayi nou. Mande benediksyon pou moun k’ap ban nou madichon. Lapriyè pou moun k’ap maltrete nou. Si yon moun ban nou yon souflèt sou yon bò figi, vire lòt bò a ba li. Si yon moun pran levit nou, kite l’ pran chemiz nou tou.  Nenpòt moun ki mande nou kichòy, ba li l’. Si yon moun pran sa ki pou nou, kite l’ pou li. Tou sa nou va vle lòt moun fè pou nou, fè l’ pou yo tou. Si nou plede renmen sèlman moun ki renmen nou, ki benediksyon pou n’ tann pou sa? Mechan yo tou yo renmen moun ki renmen yo. Si nou fè byen sèlman pou moun ki fè nou byen, ki benediksyon pou nou tann pou sa? Mechan yo fè menm jan an tou. Si se moun nou konnen k’ap renmèt nou nou prete sèlman, ki benediksyon pou nou tann pou sa? Mechan yo tou, yo prete mechan parèy yo ki kapab renmèt yo sa yo te prete yo a san mank. Non, nou menm se pou nou renmen lènmi nou yo, fè byen pou yo. Prete san nou pa mete espwa nou sou renmèt. Se konsa n’a resevwa yon gwo rekonpans. Se lè sa a n’a pitit Bondye ki anwo nan syèl la, paske li menm, li bon ni pou engra ni pou mechan. Se pou nou gen kè sansib menm jan Bondye, papa nou, gen kè sansib. Pa jije moun, konsa Bondye p’ap jije nou. Pa kondannen moun, konsa Bondye p’ap kondannen nou. Padonnen yo, konsa Bondye va padonnen nou tou.

Bon nouvèl la nan Seyè a.


Be merciful as your Father is merciful.

† A reading from the holy gospel according to Luke 6:27-37

Jesus said to his disciples: “This is what I say to all who will listen to me: Love your enemies, and be good to everyone who hates you. Ask God to bless anyone who curses you, and pray for everyone who is cruel to you. If someone slaps you on one cheek, don’t stop that person from slapping you on the other cheek. If someone wants to take your coat, don’t try to keep back your shirt. Give to everyone who asks and don’t ask people to return what they have taken from you. Treat others just as you want to be treated.  “If you love only someone who loves you, will God praise you for that? Even sinners love people who love them. If you are kind only to someone who is kind to you, will God be pleased with you for that? Even sinners are kind to people who are kind to them. If you lend money only to someone you think will pay you back, will God be pleased with you for that? Even sinners lend to sinners because they think they will get it all back.  “But love your enemies and be good to them.  “Lend without expecting to be paid back. Then you will get a great reward, and you will be the true children of God in heaven. He is good even to people who are unthankful and cruel. Have pity on others, just as your Father has pity on you.  “Don’t judge others, and God will not judge you. Don’t be hard on others, and God will not be hard on you. Forgive others, and God will forgive you.”

The gospel of the Lord.