Pa gen pwofèt yo renmen pa moun yo nan pwòp vil yo.

† Yon lekti ki soti nan levanjil Bondye a selon Luke 4:20b-24, 28-30.

 Apre sa, Jezi fèmen Liv la, li renmèt li bay moun ki t’ap ede nan sèvis la. li al chita. Tout moun ki te nan sinagòg la te gen je yo fikse sou li. Lè sa a li kòmanse di yo: Jòdi a, pandan n’ap tande pawòl ki ekri la a, li rive vre. Tout moun t’ap pale byen pou li. Yo te sezi tande bèl pawòl ki t’ap soti nan bouch li. Yo t’ap di konsa: Se pa pitit Jozèf la sa? Jezi di yo: Koulye a, nou pral di pwovèb sa a sou mwen: Dòktè, geri tèt ou. N’a di m’ tou: Nou tande tou sa ou te fè lavil Kapènawòm; fè yo isit la tou, nan peyi pa ou la. Epi li di yo ankò: Men, sa m’ap di nou la a, se vre wi: Yo pa janm resevwa yon pwofèt byen nan pwòp peyi li. Tout moun nan sinagòg la te byen ankòlè lè yo tande pawòl sa yo. Yo leve, yo trennen l’ andeyò lavil la; yo mennen l’ sou tèt ti mòn kote lavil la te bati a, yo t’ap pare pou yo te jete l’ anba nan falèz la. Men, Jezi pase nan mitan yo, li chape kò li.

Bon nouvèl la nan Seyè a.


No prophets are liked by the people of their own town.

† A reading from the holy gospel according to Luke 4:20b-24, 28-30

Everyone in the Jewish meeting place looked straight at Jesus. Then Jesus said to them, “What you have just heard me read has come true today.” All the people started talking about Jesus and were amazed at the wonderful things he said. They kept on asking, “Isn’t he Joseph’s son?” Jesus answered: “You will certainly want to tell me this saying, ‘Doctor, first make yourself well.’ You will tell me to do the same things here in my own hometown that you heard I did in Capernaum. But you can be sure that no prophets are liked by the people of their own hometown.” When the people in the meeting place heard Jesus say this, they became so angry that they got up and threw him out of town. They dragged him to the edge of the cliff on which the town was built, because they wanted to throw him down from there. But Jesus slipped through the crowd and got away.

The gospel of the Lord.