Yo kite tout bagay, yo swiv Jezi.

† Yon lekti ki soti nan levanjil Bondye a selon Luke 5:1-11

Yon jou, Jezi te bò kote letan Jenezarèt la; yon foul moun t’ap kwense l’ toupatou pou tande pawòl Bondye a. Li wè de kannòt bò rivaj la; pechè yo te desann atè, yo t’ap lave senn yo. Jezi moute nan yonn nan kannòt yo ki te pou Simon. Li mande l’ pou l’ vanse yon ti kras nan fon. Antan Jezi chita nan kannòt la, li t’ap moutre moun yo anpil bagay.  Lè li fin pale, li di Simon konsa: Vanse kannòt la plis nan fon; jete senn ou pou peche. Simon reponn li: Mèt, nou pase tout nwit lan ap travay san nou pa pran anyen. Men, paske se ou ki di nou fè sa, nou pral lage senn lan. Yo lage senn lan; yo pran yon kantite pwason. Tèlman pwason yo te anpil, senn lan t’ap chire. Yo fè asosye yo ki te nan lòt kannòt la siy vin ede yo. Yo vini; de kannòt yo te sitèlman plen pwason, yo te prèt pou koule. Lè Simon Pyè wè sa, li lage kò l’ nan pye Jezi, li di l’ konsa: Mèt, pa rete kote mwen, paske mwen pa bon.  Yon sèl sezisman te pran Simon ak tout mesye ki te avèk li yo lè yo wè kantite pwason yo te pran. Se te menm bagay la tou pou Jak ak Jan, de pitit Zebede yo, ki te asosye Simon. Lè sa a Jezi di Simon: Pa pè. Depi koulye a se moun ou pral peche. Yo mennen kannòt yo atè, yo kite tout bagay, y’ ale avèk Jezi.

Bon nouvèl la nan Seyè a.


They left everything and followed Jesus.

† A reading from the holy gospel according to Luke 5:1-11

Jesus was standing on the shore of Lake Gennesaret, teaching the people as they crowded around him to hear God’s message. Near the shore he saw two boats left there by some fishermen who had gone to wash their nets.
Jesus got into the boat that belonged to Simon and asked him to row it out a little way from the shore. Then Jesus sat down in the boat to teach the crowd.
When Jesus had finished speaking, he told Simon, “Row the boat out into the deep water and let your nets down to catch some fish.” “Master, “ Simon answered, “we have worked hard all night long and have not caught a thing. But if you tell me to, I will let the nets down.” They did it and caught so many fish that their nets began ripping apart. Then they signaled for their partner in the other boat to come and help them. The men came, and together they filled the two boats so full that they both began to sink. When Simon Peter saw this happen, he kneeled down in front of Jesus and said, “Lord, don’t come near me! I am a sinner.” Peter and everyone with him were completely surprised at all the fish they had caught. His partners James and John, the sons of Zebedee, were surprised too. Jesus told Simon, “Don’t be afraid! From now on you will bring in people instead of fish.” The men pulled their boats up on the shore. Then they left everything and went with Jesus.

The gospel of the Lord.