Ala bon sa bon se pòv yo.

† Yon lekti ki soti nan levanjil Bondye a selon Luke 6:17, 20-23 .

Li desann ti mòn lan ak yo, li rete sou yon ti platon. Te gen anpil nan disip li yo ki te sanble la ak yon gwo mas pèp. Moun yo te soti toupatou; te gen moun Jide, moun lavil Jerizalèm, ak moun nan lavil Tir ak lavil Sidon ki bò lanmè a. Yo te vin tande l’, yo t’ap mande l’ geri malad yo tou. Moun ki te gen move lespri ap toumante yo te geri tou. Tout moun t’ap chache manyen l’, paske te gen yon fòs ki t’ap soti nan Jezi ki t’ap geri yo tout. Lè sa a, Jezi gade disip li yo, li di yo: benediksyon pou nou menm ki pòv, paske Peyi kote Bondye Wa a, se pou nou li ye benediksyon pou nou menm ki grangou koulye a, paske n’a jwenn manje an kantite. benediksyon pou nou menm k’ap kriye koulye a, paske nou pral nan kè kontan.  benediksyon pou nou si lèzòm rayi nou, si yo pa vle wè nou, si yo joure nou, si yo meprize nou tankou move moun, poutèt mwen menm, Moun Bondye voye nan lachè a. Fè kè n’ kontan lè sa va rive; nou mèt kontan nèt paske yon gwo rekonpans ap tann nou nan syèl la. Se konsa zansèt nou yo te maltrete pwofèt yo.

Bon nouvèl la nan Seyè a.


Happy are the poor.

† A reading from the holy gospel according to Luke 6:17, 20-23

Jesus and his apostles went down from the mountain and came to some flat, level ground. Many other disciples were there to meet him. Large crowds of people from all over Judea, Jerusalem, and the coastal cities of Tyre and Sidon were there too.
Jesus looked at his disciples and said: “God will bless you people who are poor. His kingdom belongs to you! God will bless you hungry people. You will have plenty to eat! God will bless you people who are crying. You will laugh!
“God will bless you when others hate you and won’t have anything to do with you. God will bless you when people insult you and say cruel things about you, all because you are a follower of the Son of Man! Long ago your own people did these same things to the prophets.  “So when this happens to you, be happy and jump for joy! You will have a great reward in heaven.”

The gospel of the Lord.