Nou soti bò solèy leve pou n adore wa a.

† Yon lekti ki soti nan levanjil Bondye a selon Luke  Matthew 2:1-12

Jezi te fèt lavil Betleyèm nan peyi Jide, sou tan wa Ewòd. Apre li te fèt, kèk nèg save ki konn etidye zetwal yo soti nan peyi solèy leve, yo rive lavil Jerizalèm.  Yo t’ap mande: Kote wa jwif ki fenk fèt la? Nou wè zetwal li parèt depi nan peyi nou an, nou vin adore li. Lè wa Ewòd pran nouvèl la, sa te boulvèse tèt li. Sa te boulvèse tout moun lavil Jerizalèm yo tou. Ewòd reyini tout chèf prèt yo ansanm ak direktè lalwa yo ki t’ap dirije pèp jwif la. Li mande yo: Ki kote Kris la gen pou l’ fèt? Yo reponn li: Se lavil Betleyèm nan peyi Jide li gen pou l’ fèt. Paske, men sa pwofèt la te ekri: Ou menm, Betleyèm, ki bati sou tè Jida a, pawòl sèten: se pa ou ki pi piti nan tout lavil peyi Jida yo. Paske, gen yon chèf ki gen pou soti lakay ou. Se li menm ki va kondi moun Izrayèl yo, pèp mwen an. Se konsa, Ewòd fè nèg save yo vin jwenn li an kachèt. Li mande yo kilè egzakteman zetwal la te parèt. Apre sa, li voye yo ale Betleyèm. Li di yo: Ale non! Chache konnen tout bagay sou ti pitit la. Lè n’a jwenn li, fè m’ konnen pou m’ sa kapab al adore l’, mwen menm tou. Apre wa a te fin di yo sa, nèg save yo pati. Lè sa a, zetwal yo te wè nan peyi solèy leve a parèt devan yo ankò. Li t’ap mache devan yo. Zetwal la kontinye konsa jouk li rive sou tèt kay kote ti pitit la te ye a. Epi l’ rete. Lè yo te wè zetwal la, yo pa t’ manke kontan. Yo antre nan kay la, yo wè ti pitit la ansanm ak Mari, manman li. Yo mete ajenou devan l’, yo adore l’. Apre sa, yo louvri sak yo, yo ba li anpil kado: te gen lò, lansan ak lami. Apre sa, Bondye pale ak nèg save yo nan dòmi, li avèti yo pou yo pa tounen bò kote Ewòd ankò. Se konsa mesye yo fè yon lòt wout pou yo tounen al nan peyi yo.

Bon nouvèl la nan Seyè a.


We have come from the east to worship the king.
† A reading from the holy gospel according to Matthew 2:1-12
When Jesus was born in the village of Bethlehem in Judea, Herod was king. During this time some wise men from the east came to Jerusalem and said, “Where is the child born to be king of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him.”
When King Herod heard about this, he was worried, and so was everyone else in Jerusalem. Herod brought together all the chief priests and the teachers of the Law of Moses and asked them, “Where will the Messiah be born?”
They told him, “He will be born in Bethlehem, just as the prophet wrote,
“Bethlehem in the land of Judea, you are very important among the towns of Judea. From your town will come a leader, who will be like a shepherd for my people Israel.’”
Herod secretly called in the wise men and asked them when they had first seen the star. He told them, “Go to Bethlehem and search carefully for the child. As soon as you find him, let me know. I want to go and worship him too.”
The wise men listened to what the king said and then left. And the star they had seen in the east went on ahead of them until it stopped over the place where the child was. They were thrilled and excited to see the star.
When the men went into the house and saw the child with Mary, his mother, they kneeled down and worshiped him. They took out their gifts of gold, frankincense, and myrrh and gave them to him. Later they were warned in a dream not to return to Herod, And they went back home by another road.
The gospel of the Lord.