† Yon lekti ki soti nan levanjil Bondye a selon John  2: 1-11

De jou apre sa, te gen yon maryaj lavil Kana nan peyi Galile. Manman Jez te la, yo te envite Jezi ak disip li yo nan nòs la tou. Rive yon lè pa t’ gen diven ankò. Manman Jezi di l’ konsa: Yo pa gen diven ankò non. Men Jezi reponn li: Nan kisa mwen ye avè ou, madanm? Lè pa m’ lan poko rive. Lè sa a, manman Jezi di moun ki t’ap sèvi yo: Fè tou sa l’ di nou fè. Te gen sis gwo ja fèt an wòch ki te sèvi pou jwif yo lave kò yo dapre koutim yo. Yo te gwo ase pou chak te kenbe vin trant galon konsa. Jezi di moun ki t’ap sèvi yo: Plen ja yo dlo. Yo plen yo ra bouch. Lè yo fini, Jezi di yo: Pran ti gout nan dlo sa a, pote bay chèf kanbiz la goute. Yo pote ti gout bay chèf kanbiz la. Chèf kanbiz la goute dlo ki te tounen diven an. Li pa t’ konnen ki bò diven sa a te soti. (Men, domestik yo ki te pran dlo a te konnen.) Li rele nonm ki t’ap marye a, li di li konsa: Tout moun sèvi pi bon diven an anvan. Se apre tout envite yo fin sou, se lè sa a yo sèvi diven ki pa twò bon an. Men ou menm, ou te sere pi bon diven an. Se koulye a w’ap sèvi l’. Se konsa Jezi te fè premye mirak li lavil Kana nan peyi Galile. Li te fè wè pouvwa li. Sa te fè disip li yo kwè nan li.

Bon nouvèl la nan Seyè a.


† A reading from the holy gospel according to John  2: 1-11

On the third day there was a wedding at Cana in Galilee. The mother of Jesus was there, and Jesus and his disciples had also been invited. And they ran out of wine, since the wine provided for the feast had all been used, and the mother of Jesus said to him, ‘They have no wine.’Jesus said, ‘Woman, what do you want from me? My hour has not come yet.’ His mother said to the servants, ‘Do whatever he tells you.’There were six stone water jars standing there, meant for the ablutions that are customary among the Jews: each could hold twenty or thirty gallons.Jesus said to the servants, ‘Fill the jars with water,’ and they filled them to the brim.Then he said to them, ‘Draw some out now and take it to the president of the feast.’They did this; the president tasted the water, and it had turned into wine. Having no idea where it came from — though the servants who had drawn the water knew — the president of the feast called the bridegroom and said, ‘Everyone serves good wine first and the worse wine when the guests are well wined; but you have kept the best wine till now.’This was the first of Jesus’ signs: it was at Cana in Galilee. He revealed his glory, and his disciples believed in him.After this he went down to Capernaum with his mother and his brothers and his disciples, but they stayed there only a few days.
The Gospel of the Lord.