Jodi a ekriti sa a ap reyalize.

† Yon lekti ki soti nan levanjil Bondye a selon Luke  4:14-21

Jezi te anba pouvwa Sentespri Bondye a; li tounen, li ale nan peyi Galile. Nan tout peyi a se tout moun ki t’ap nonmen non li. Li t’ap moutre moun yo anpil bagay nan sinagòg yo. Tout moun t’ap fè lwanj li. Jezi ale lavil Nazarèt kote l’ te grandi a. Jou repo a, li antre nan sinagòg la tankou l’ te toujou konn fè. Li leve kanpe pou l’ li pou yo. Yo renmèt li liv pwofèt Ezayi a. Lè li louvri l’, li jwenn kote ki te ekri: Lespri Bondye a sou mwen. Li chwazi m’ pou m’ anonse bon nouvèl la bay pòv yo. Li voye m’ pou m’ fè tout prizonye yo konnen yo lage, pou m’ fè tout avèg yo konnen yo kapab wè ankò, pou m’ delivre moun y’ap maltrete yo, pou m’ fè yo konenn lè a rive pou Bondye vin delivre pèp li a. Apre sa, Jezi fèmen Liv la, li renmèt li bay moun ki t’ap ede nan sèvis la. li al chita. Tout moun ki te nan sinagòg la te gen je yo fikse sou li. Lè sa a li kòmanse di yo: Jòdi a, pandan n’ap tande pawòl ki ekri la a, li rive vre.

Bon nouvèl la nan Seyè a.


Today this scripture is being fulfilled.

† A reading from the holy gospel according to Luke  4:14-21

Jesus returned to Galilee with the power of the Spirit. News about him spread everywhere. He taught  in the Jewish meeting places, and everyone praised him.

Jesus went back to Nazareth, where he had been brought up, and as usual he went to the meeting place on the Sabbath. When he stood up to read from the Scriptures, he was given the book of Isaiah the prophet. He opened it and read, “The Lord’s Spirit has come to me, because he has chosen me to tell the good news to the poor. The Lord has sent me to announce freedom for prisoners, to give sight to the blind, to free everyone who suffers, and to say, ‘This is the year the Lord has chosen.’”

Jesus closed the book, then handed it back to the man in charge and sat down. Everyone in the meeting place looked straight at Jesus. Then Jesus said to them, “What you have just heard me read has come true today.”

The gospel of the Lord.