Jezi rele douz disip yo, li voye yo.

Levanjil Selon Mark 6:7-13

Lè sa a, Jezi rele douz disip li yo, li voye yo de pa de. Li ba yo pouvwa chase move lespri.Li pase yo lòd sa a: -Pa pran anyen pou vwayaj la, esepte yon baton. Pa pote ni pen, ni sak. Pa mete lajan nan pòch nou.Nou mèt mete sapat nan pye nou. Men, pa mete de rad sou nou.Epi li di yo ankò: -Lè nou rive nan yon lavil, rete nan yon sèl kay, kay kote y’a resevwa nou an, jouk nou pati.Men, si nou rive yon kote nou wè pesonn pa vle resevwa nou, pesonn pa vle koute nou, ale fè wout nou. Souke pousyè pye nou. Konsa, yo p’ap ka di nou pa t’ avèti yo.Douz disip yo pati; y’ al mache bay nouvèl la pou tout moun tounen vin jwenn Bondye.Yo te chase anpil move lespri. Yo te pase lwil sou anpil moun malad, yo te geri yo.

Jesus summoned the twelve and sent them out.

A reading from the holy gospel according to Mark    6:7-13

Jesus called together his twelve apostles and sent them out two by two with power over evil spirits. He told them, “You may take along a walking stick. But don’t carry food or a traveling bag or any money. It’s all right to wear sandals, but don’t take along a change of clothes. “When you are welcomed into a home, stay there until you leave that town. If any place won’t welcome you or listen to your message, leave and shake the dust from your feet as a warning to them.” The apostles left and started telling everyone to turn to God. They forced out many demons and healed a lot of sick people by putting olive oil on them.

The gospel of the Lord.