Yo to tankou mouton san gado.

Levanjil selon Mark  6:30-34

Lè apòt yo tounen vin jwenn Jezi, yo rakonte l’ tou sa yo te fè ak tou sa yo te di. Lè sa a, te sitèlman gen moun ki t’ap ale vini, Jezi ak disip li yo pa t’ menm gen tan pou yo manje. Se poutèt sa Jezi di disip li yo: -Ann al avè m’ yon kote ki pa gen moun pou nou ka pran yon ti repo.Epi, yo pati pou kont yo nan yon kannòt pou y’ ale yon kote ki pa gen moun.Men, anpil moun te wè lè y’ ale, yo te rekonèt yo. Se konsa, yo kouri soti nan tout bouk yo, yo gen tan rive kote Jezi taprale avèk disip li yo anvan li. Lè Jezi rive pou l’ debake sot nan kannòt la, li wè tout bann moun yo. Kè l’ fè l’ mal pou yo, paske yo te tankou yon bann mouton san gadò. Lamenm, li tanmen esplike yo anpil bagay.

They were like sheep without a shepherd.

A reading from the holy gospel according to Mark   6:30-34

After the apostles returned to Jesus, they told him everything they had done and taught. But so many people were coming and going that Jesus and the apostles did not even have a chance to eat.

Then Jesus said, “Let’s go to a place where we can be alone and get some rest.” They left in a boat for a place where they could be alone. But many people saw them leave and figured out where they were going. So people from every town ran on ahead and got there first. When Jesus got out of the boat, he saw the large crowd that was like sheep without a shepherd. He felt sorry for the people and started teaching them many things.

The gospel of the Lord.