Travay pou manje ki bay lavi etènèl.

Yon lekti ki soti nan levanjil Bondye a selon Jan 6: 24-29

Lè foul moun yo wè ni Jezi, ni disip li yo pa t’ la, yo moute nan kannòt sa yo, y’ al chache l’ lavil Kapènawòm. Yo jwenn Jezi lòt bò lanmè a. Yo di li: Mèt, kilè ou gen tan rive isit la?Jezi reponn yo: Sa m’ap di nou la a, se vre wi: Se pa paske nou wè mirak mwen fè yo non kifè n’ap chache m’ konsa. Se paske nou manje pen plen vant nou. Pa travay pou manje k’ap gate! Travay pito pou manje k’ap konsève, manje k’ap bay lavi ki p’ap janm fini an. Kalite manje sa a, se Moun Bondye voye nan lachè a ki va ban nou l’, paske se pou sa Bondye Papa a voye li. Lè sa a, yo mande li: Kisa pou n’ fè si nou vle fè travay Bondye?Jezi reponn yo: Sèl travay Bondye mande nou pou n’ fè, se pou nou mete konfyans nou nan moun li voye a.

Bon nouvèl la nan Seyè a.


Work for food that gives eternal life.

† A reading from the holy gospel according to John 6:24-29

The people saw that Jesus and his disciples had left. Then they got into the boats and went to Capernaum to look for Jesus.

They found him on the west side of the lake and asked, “Rabbi, when did you get here?”
Jesus answered, “I tell you for certain that you are not looking for me because you saw the miracles, but because you ate all the food you wanted. Don’t work for food that spoils. Work for food that gives eternal life. The Son of Man will give you this food, because God the Father has given him the right to do so.”

“What exactly does God want us to do?” the people asked. Jesus answered, “God wants you to have faith in the one he sent.”

The gospel of the Lord.