Ou bliye kòmandman Bondye yo e kenbe sou tradisyon imen.

† Yon lekti ki soti nan levanjil Bondye a selon Mak 7: 1-5, 14-16, 21-23

Farizyen yo ak kèk dirèktè lalwa te soti Jerizalèm. Yo sanble bò kote Jezi. Yo wè te gen nan disip li yo ki t’ap manje ak men yo tou sal, sa vle di, san yo pa t’ lave men yo anvan. Farizyen yo ak tout lòt jwif yo pa t’ janm manje san yo pa t’ lave men yo byen lave. Nan sa, yo t’ap swiv koutim granmoun lontan yo. Lè yo soti nan mache, sa pa t’ bon non plis pou yo te manje san yo pa t’ pran yon beny anvan. Yo te gen yon bann lòt koutim konsa ankò yo t’ap swiv. Pa egzanp, yo te gen yon jan pou yo lave chak bagay, yon jan pou gode yo, yon jan pou krich yo, yon jan pou mamit yo, yon jan pou lave menm kabann yo. Se sak fè, farizyen yo ak dirèktè lalwa yo mande Jezi: -Poukisa disip ou yo pa swiv koutim granmoun lontan yo? Men y’ap manje ak men yo tou sal. Apre sa, Jezi rele foul moun yo vin bò kote l’ ankò. Li di yo konsa: -Nou tout, tande byen sa m’ap di nou la a; manyè konprann sa. Se pa bagay deyò ki antre anndan yon moun lè l’ap manje ki kapab mete l’ nan kondisyon pou li pa ka sèvi Bondye. Men, se sak sot nan kè l’ ki ka mete l’ nan kondisyon sa a. Si nou gen zòrèy poun tande, tande. Se nan kè yon moun, se anndan li tout move lide soti: lide fè ou fè tout move bagay, li fè ou vòlè, li fè ou touye moun;  li fè ou fè adiltè, li fè ou renmen lajan. Li rann ou mechan, fentè, li lage ou nan libètenaj, li ba ou gwo je, li fè ou pale moun mal, li fè ou gen lògèy, li rann ou fou. Tout move bagay sa yo, se nan kè moun sa soti, se yo ki mete yon moun nan kondisyon pou l’ pa ka fè sèvis Bondye.

Bon nouvèl la nan Seyè a.

You forget the commandments of God and hold on to human tradition.

† A reading from the holy gospel according to Mark 7:1-5, 14-16, 21-23

Some Pharisees and several teachers of the Law of Moses from Jerusalem
came and gathered around Jesus.
They noticed that some of his disciples
ate without first washing their hands.
The Pharisees and all other Jewish people
obey the teachings of their ancestors.
They always wash their hands in the proper way before eating.
None of them will eat anything they buy in the market
until it is washed.
They also follow a lot of other teachings,
such as washing cups, pitchers, and bowls.
The Pharisees and teachers asked Jesus,
“Why don’t your disciples obey what our ancestors taught us to do?
Why do they eat without washing their hands?”
Jesus called the crowd together again and said,
“Pay attention and try to understand what I mean.
The food that you put into your mouth
does not make you unclean and unfit to worship God.
The bad words that come out of your mouth are what make you unclean.
“Out of your heart come evil thoughts, vulgar deeds,
stealing, murder, unfaithfulness in marriage,
greed, meanness, deceit,
indecency, envy, insults, pride and foolishness.
All of these come from your heart,
and they are what make you unfit to worship God.”
The gospel of the Lord.