Jezi te fè moun ki soud tande ak moun ki bèbè pale.

† Yon lekti nan levanjil Bondye a selon Mak 7: 31-37

Jezi kite zòn lavil Tir la. Li pase lavil Sidon, li travèse nan mitan peyi Dis Vil yo; li tounen lòt bò lanmè Galile a. Yo mennen yon nonm ba li: nonm lan te soudè epi li pa t’ pale byen. Yo mande Jezi pou li mete men l’ sou tèt nonm lan. Men Jezi pran men nonm lan, li fè l’ soti nan mitan foul moun yo, li mennen l’ sou kote. Li mete dwèt li nan zòrèy nonm lan, li krache, epi li manyen lang nonm lan. Apre sa, li leve je l’ nan syèl la, li bay yon soupi. Li di: -Efata! (ki vle di: Louvri!) Latou, zòrèy nonm lan louvri, lang nonm lan demare nan bouch li epi li pran pale trè byen. Jezi te mande yo tout pou yo pa t’ di pesonn sa. Men plis li te defann yo pale se plis yo te mache pale bagay la. Moun yo te pi sezi ankò. Yo t’ap di: -Nonm sa a fè tout afè l’ byen. Li fè soudè yo tande, li fè bèbè yo pale.

Bon nouvèl la nan Seyè a.

Jesus has made those who are deaf hear and those who are mute speak.

† A reading from the holy gospel according to Mark 7:31-37

Jesus left the region around Tyre and went by way of Sidon toward Lake Galilee. He went through the land near the ten cities known as Decapolis.
Some people brought to him a man who was deaf and could hardly talk. They begged Jesus just to touch him.
After Jesus had taken him aside from the crowd, he stuck his fingers in the man’s ears. Then he spit and put it on the man’s tongue.
Jesus looked up toward heaven, and with a groan he said, “Effatha!” which means “Open up!” At once the man could hear, and he had no more trouble talking clearly.
Jesus told the people not to say anything about what he had done. But the more he told them, the more they talked about it.
They were completely amazed and said, “Everything he does is good! He even heals people who cannot hear or talk.”

The gospel of the Lord.