Pou ki moun nou dwe ale?

Ou gen pawòl lavi etènèl la.

† Yon lekti ki soti nan levanjil Bondye a selon Jan 6: 60-69

Lè yo fin tande sa, anpil nan disip Jezi yo di: Pawòl sa a twò rèd. Ki moun ki ka pran li? Jezi te gen tan wè disip li yo t’ap bougonnen sou pawòl la. Li di yo: Sa ofiske nou, pa vre?Kisa n’a di lè n’a wè Moun Bondye voye nan lachè a tounen moute kote l’ te ye anvan an? Se lespri a ki bay lavi, kò a pa vo anyen. Pawòl mwen di nou yo soti nan Lespri Bondye, yo bay lavi.

Men, gen kèk moun pami nou ki pa kwè. (Jezi te pale konsa, paske depi nan konmansman li te konnen moun ki pa t’ap kwè yo ansanm ak moun ki te gen pou trayi l’ la.) Li di ankò: Se poutèt sa mwen te di nou: pesonn pa ka vin jwenn mwen si se pa Bondye Papa a ki fè sa pou li. Depi lè sa a, anpil nan disip yo wete kò yo, yo pa mache avè l’ ankò. Lè Jezi wè sa, li di douz disip yo: Nou menm, nou pa vle ale tou? Simon Pyè reponn li: Seyè, ki moun pou n’ al jwenn? Se ou menm ki gen pawòl k’ap bay lavi ki p’ap janm fini an. Koulye a nou kwè, nou konnen se ou menm ki moun Bondye chwazi a.

Bon nouvèl la nan Seyè a.

To whom shall we go?

You have the words of everlasting life.

† A reading from the holy gospel according to John 6:60-69

Many of Jesus’ disciples heard him speak
about the bread of life and said,
“This is too hard for anyone to understand.”
Jesus knew that many of his disciples were grumbling.
So he asked, “Does this bother you?
What if you should see the Son of Man
go up to heaven where he came from?
“The Spirit is the one who gives life!
Human strength can do nothing.
The words that I have spoken to you are from that life-giving Spirit.
But some of you refuse to have faith in me.”
Jesus said this,
because from the beginning he knew who would have faith in him.
He also knew which one would betray him.
Then Jesus said, “You cannot come to me,
unless the Father makes you want to come.
That is why I have told these things to all of you.”
Because of what Jesus said,
many of his disciples turned their backs on him
and stopped following him.
Jesus then asked his twelve disciples if they were going to leave him.
Simon Peter answered,
“Lord, there is no one else that we can go to!
Your words give eternal life.
We have faith in you,
and we are sure that you are God’s Holy One.”

The gospel of the Lord.