Jezi te bay pèp la tout manje yo te vle.

Yon lekti ki soti nan levanjil Bondye a selon Jan 6: 1-15

Apre sa, Jezi janbe lòt bò lanmè Galile a. Yo rele lanmè sa a lanmè Tiberyad tou. Yon gwo foul moun t’ap swiv li, paske yo te wè mirak li t’ap fè, jan li t’ap geri anpil moun malad tou. Jezi moute sou yon ti mòn, li chita la ansanm ak disip li yo. Jou fèt Delivrans jwif yo te vanse rive. Jezi gade, li wè yon gwo foul moun ki t’ap vin jwenn li. Li rele Filip, li di l’ konsa: Ki bò nou ta ka jwenn manje pou n’ achte pou n’ bay moun sa yo manje? (Li t’ap di sa pou l’ te wè sa Filip tapral reponn li; li menm li te byen konnen sa l’ tapral fè.) Filip reponn li: Menm si nou ta gen desan (200) goud pou achte pen, pa ta gen ase pou chak moun ta jwenn ti kal.

Yon lòt nan disip yo, Andre, frè Simon Pyè a, di li: Gen yon ti gason la a ki gen senk pen fèt ak farenn lòj, ak de ti pwason. Men, sa pa anyen pou tout kantite moun sa yo. Lè sa a, Jezi di yo: Fè moun yo chita. (Te gen anpil zèb bò la.) Moun yo chita, te gen senkmil (5.000) gason konsa.

Jezi pran pen yo; lè li fin di Bondye mèsi pou yo, li bay tout moun ki te chita yo. Li fè menm jan an tou ak pwason yo. Yo tout te jwenn kantite yo te vle. Lè tout fin manje vant plen, Jezi di disip li yo: Ranmase tout ti moso ki rete yo. Pa kite anyen gaspiye. Yo ranmase tout moso ki te rete nan senk pen moun yo te manje yo. Yo plen douz panyen pote ale. Lè moun yo wè mirak Jezi te fè a, yo di konsa: Se vre wi, nonm sa a se pwofèt ki te gen pou vini sou latè a. Jezi te vin konnen yo tapral pran l’ pa fòs pou yo fè l’ wa. Li wete kò l’ ankò sou ti mòn lan, men fwa sa a pou kont li.

Jesus gave the people all the food they wanted.

† A reading from the holy gospel according to John 6:1-15

Jesus crossed Lake Galilee, which was also known as Lake Tiberias.
A large crowd had seen him work miracles to heal the sick, and those people went with him. It was almost time for the Jewish festival of Passover, and Jesus went up on a mountain with his disciples and sat down.

When Jesus saw the large crowd coming toward him, he asked Phillip, “Where will we get enough food to feed all these people?” He said this to test Phillip, since he already knew what he was going to do.

Philip answered, “Don’t you know that it would take almost a year’s wages just to buy only a little bread for each of these people?”

Andrew, the brother of Simon Peter, was one of the disciples. He spoke up and said, “There is a boy here who has five small loaves of barley bread and two fish. But what good is that with all these people?”

The ground was covered with grass, and Jesus told his disciples to have everyone sit down. About five thousand men were in the crowd.

Jesus took the bread in his hands and gave thanks to God. Then he passed the bread to the people, and he did the same with the fish, until everyone had plenty to eat. The people ate all they wanted, and Jesus told his disciples to gather up the leftovers, so that nothing would be wasted. The disciples gathered them up and filled twelve large baskets with what was left over from the five barley loaves.

After the people had seen Jesus work this miracle, they began saying, “This must be the Prophet who is to come into the world!”

Jesus realized that they would try to force him to be their king. So he went up on a mountain, where he could be alone.

The gospel of the Lord.