Ranpli ak Sentespri a, Jezi te dirije pa Lespri a nan dezè a kote li te tante.

† Yon lekti ki soti nan levanjil Bondye a selon Luke 4:1-13 .

Jezi tounen soti bò larivyè Jouden an; li te anba pouvwa Sentespri. Se konsa Lespri Bondye a mennen l’ nan dezè a.  Se la Satan vin tante l’ pandan karant jou. Tout jou sa yo li pa t’ manje anyen menm. Apre jou sa yo fin pase, li te grangou. Satan di l’ konsa: Si ou se Pitit Bondye, bay wòch sa a lòd pou l’ tounen pen. Jezi reponn li: Men sa ki ekri: Moun pa ka viv ak pen sèlman. Satan mennen l’ yon kote ki wo. Yon sèl kou, li moutre l’ tout peyi ki sou latè.  Li di Jezi konsa: M’ap ba ou tout pouvwa ak tout richès peyi sa yo. Yo renmèt tout bagay sa yo nan men mwen, mwen ka bay moun mwen vle yo. Si ou mete ajenou devan m’, tout bagay sa yo pou ou. Jezi reponn li: Men sa ki ekri: Se Mèt la, Bondye ou, pou ou adore. Se li menm ase pou ou sèvi. Apre sa, Satan mennen l’ lavil Jerizalèm, li mete l’ kanpe sou pwent fetay tanp lan; li di Jezi konsa: Si ou se Pitit Bondye, rete isit la lage kò ou anba. Paske, men sa ki ekri: Bondye va bay zanj li yo lòd pou yo veye sou ou. Y’a pote ou nan men yo pou ou pa kase pye ou sou ankenn wòch.  Jezi reponn li: Men sa ki ekri tou: Ou pa dwe seye sonde Mèt la, Bondye ou.  Apre Satan fin sonde Jezi tout jan sa yo, li kite l’ jouk la jwenn yon lòt okasyon.

Bon nouvèl la nan Seyè a.


Filled with the Holy Spirit, Jesus was led by the Spirit through the wilderness where he was tempted.

† A reading from the holy gospel according to Luke 4:1-13. 

When Jesus returned from the Jordan River, the power of the Holy Spirit was with him, and the Spirit led him into the desert. For forty days Jesus was tested by the devil, and during that time he went without eating. When it was all over, he was hungry. The devil said to Jesus, “If you are God’s Son, tell this stone to turn into bread.”  Jesus answered, “The Scriptures say, ‘No one can live only on food.’”  Then the devil led Jesus up to a high place and quickly showed him all the nations on earth. The devil said, “I will give all this power and glory to you. It has been given to me, and I can give it to anyone I want to. Just worship me, and you can have it all.”  Jesus answered, “The Scriptures say: ‘Worship the Lord your God and serve only him!”
Finally, the devil took Jesus to Jerusalem and had him stand on top of the temple. The devil said, “If you are God’s Son, jump off. The Scriptures say: ‘God will tell his angels to take care of you. They will catch you in their arms, and you will not hurt your feet on the stones.’”  Jesus answered, “The Scriptures also say, ‘Don’t try to test the Lord your God!’”  After the devil had finished testing Jesus in every way possible, he left him for a while.

The gospel of the Lord.