Pandan Jezi t’ap lapriyè, aspè nan figi l ‘te chanje, ak rad li te vin briyan tankou zèklè.

† Yon lekti ki soti nan levanjil Bondye a selon Luke 9:28-36.

Wit jou konsa, apre li te fin di pawòl sa yo, Jezi pran Pyè, Jan ak Jak. Li moute sou yon mòn pou li al lapriyè. Antan li t’ap lapriyè, figi l’ pran chanje, rad li vin klere tou blan. Te gen dezòm ki t’ap pale ak Jezi: se te Moyiz ak Eli, ki te parèt nan mitan yon bèl limyè ki soti nan syel la. Yo t’ap pale avèk li sou jan li tapral mouri lavil Jerizalèm pou l’ te ka akonpli misyon li. Yon bon dòmi te gen tan vòlè Pyè ak kanmarad li yo. Men, lè yo leve, yo wè bèl limyè ki te vlope Jezi ansanm ak de mesye ki te bò kote l’ yo. Antan mesye yo tapral kite Jezi Pyè di li: Mèt, sa te bon nèt pou nou te la. Ann moute twa ti kay, yonn pou ou, yonn pou Moyiz ak yonn pou Eli. Li pa t’ konnen sa l’ t’ap di. Pandan li t’ap pale konsa, yon nwaj vin kouvri yo ak lonbraj li. Lè disip yo wè nwaj la ap vin sou yo, yo te pè. Lè sa a, yo tande yon vwa ki soti nan nwaj la ki di: Moun sa a se pitit mwen, moun mwen chwazi a. Koute li!  Apre vwa a fin pale, Jezi te pou kont li ankò. Disip yo te fèmen bouch yo sou sa. Lè sa a, yo pa t’ rakonte pesonn sa yo te wè.

Bon nouvèl la nan Seyè a.


As Jesus prayed, the aspect of his face was changed, and his clothing became brilliant as lightning.

† A reading from the holy gospel according to Luke 9:28-36

Jesus took Peter, James, and John with him and went up on a mountain to pray. While he was praying, his face changed, and his clothes became shining white. Suddenly Moses and Elijah were there speaking with him. They appeared in heavenly glory and talked about all that Jesus’ death in Jerusalem would mean. Peter and the other two disciples had been sound asleep. All at once they woke up and saw how glorious Jesus was. They also saw the two men who were with him.

Moses and Elijah were about to leave, when Peter said to Jesus, “Master, it is good for us to be here! Let us make three shelters, one for you, one for Moses, and one for Elijah.”
But Peter did not know what he was talking about. While Peter was still speaking, a shadow from a cloud passed over them, and they were frightened as the cloud covered them. From the cloud a voice spoke, “This is my chosen Son. Listen to what he says!” After the voice had spoken, Peter, John, and James saw only Jesus. For some time they kept quiet and did not say anything about what they had seen.

The gospel of the Lord.