Frè ou la te mouri e li te vin vivan.

† Yon lekti ki soti nan levanjil Bondye a selon Luke  15:1-3, 11b-32.

Tout pèseptè kontribisyon yo ak moun k’ap fè sa ki mal yo t’ap pwoche bò kot Jezi pou tande sa l’ t’ap di. Farizyen yo ak dirèktè lalwa yo t’ap babye. Yo t’ap di: Nonm sa a ap resevwa moun k’ap fè sa ki mal, epi l’ap manje ak yo.  Lè sa a, Jezi di yo parabòl sa a: Jezi di ankò: Vwala, se te yon nonm ki te gen de pitit gason. Pi piti a di papa l’: Papa, ban m’ pa m’ nan byen nou yo. Lè sa a, papa a separe byen l’ yo bay tou de. Kèk jou apre, ti gason an ranmase tout afè l’, li pati, li ale nan yon peyi byen lwen. Antan li la, li lage kò l’ nan banbòch, li gaspiye tout lajan l’. Lè msye fin depanse tout lajan l’, yon gwo grangou tonbe sou peyi a. Lè sa a, li vin nan nesesite. li al mande travay lakay yon abitan nan peyi a. Abitan an voye l’ nan jaden l’ al gade kochon.  Lè sa a, li ta byen renmen plen vant li ak sa kochon yo t’ap manje a, men pesonn pa t’ ba li.  Se lè sa a atò li pran kalkile sou sitiyasyon l’. Li di konsa: Gade kantite moun k’ap travay kay papa m’ pou lajan! Yo jwenn manje depase sa yo ka manje. Epi mwen menm, m’ap mouri grangou isit la. M’ap leve, mwen pral tounen jwenn papa m’, m’ap di li: Papa, mwen peche kont Bondye, mwen peche kont ou menm tou. Mwen pa merite pou ou konsidere m’ pou pitit ou ankò. Gade m’ tankou yonn nan moun k’ap travay avè ou yo. Li leve vre, li pran chemen tounen kay papa li. Msye te byen lwen kay la toujou lè papa a wè li. Kè papa a fè l’ mal, li kouri al rankontre l’, li pase men l’ nan kou pitit la epi li bo li. Pitit la di li: Papa, mwen peche kont Bondye, mwen peche kont ou menm tou; mwen pa merite pou ou konsidere m’ pou pitit ou ankò. Men, papa a di domestik li yo: Ale vit. Pote pi bèl rad la, mete l’ sou li pou mwen. Mete yon bag nan dwèt li, mete soulye nan pye li. Al chache jenn ti towo nou t’ap angrese a, touye l’. Ann fete, ann manje. Paske, pitit gason m’ sa a te mouri, men li tounen vivan ankò; li te pèdi, koulye a mwen jwenn li. Epi, yo kòmanse fè fèt.  Lè sa a, pi gran gason an te nan jaden. Antan l’ap soti nan jaden, lè l’ rive pre kay la, li tande mizik la ak vwa moun k’ap danse yo. Li rele yonn nan domestik yo, li mande li: Sak genyen?  Domestik la di li: Ti frè ou la tounen. Papa ou fè touye jenn ti towo nou t’ap angrese a, paske li jwenn msye an sante. Gran frè a fè kòlè, li derefize antre nan kay la. Papa a soti, li mande l’ pou l’ antre.  Men, gran frè a reponn papa a: Gade tout tan mwen genyen depi m’ap sèvi ou; mwen pa janm derespekte lòd ou. Men, ou pa janm ban m’ yon ti kabrit menm pou m’ fè fèt ak zanmi m’ yo.  Men, lè pitit gason ou lan tounen, li menm ki fin gaspiye tout byen ou yo ak jennès, se pou li ou fè touye jenn towo nou t’ap angrese a.   Papa a di li: Pitit mwen, ou toujou la avè m’; tout sa m’ genyen se pou ou. Men, fòk kanmenm nou te fè fèt, nou pa t’ ka pa kontan, paske frè ou la te mouri, men li tounen vivan, li te pèdi, mwen jwenn li koulye a.

Bon nouvèl la nan Seyè a.


Your brother here was dead and has come to life.

† A reading from the holy gospel according to Luke  15:1-3, 11b-32.

Tax collectors and sinners were all crowding around to listen to Jesus. So the Pharisees and the teachers of the Law of Moses started grumbling, “This man is friendly with sinners. He even eats with them.” Then Jesus told them this story: “Once a man had two sons. The younger son said to his father, ‘Give me my share of the property.’ So the father divided his property between his two sons. “Not long after that, the younger son packed up everything he owned and left for a foreign country, where he wasted all his money in wild living. He had spent everything, when a bad famine spread through that whole land. Soon he had nothing to eat. “He went to work for a man in that country,        and the man sent him out to take care of his pigs. He would have been glad to eat what the pigs were eating, but no one gave him a thing.  “Finally, he came to his senses and said, ‘My father’s workers have plenty to eat, and here I am, starving to death! I will leave and go to my father and say to him, “Father, I have sinned against God in heaven and against you. I am no long good enough to be called your son. Treat me like one of your workers.”’ “The younger son got up and started back to his father. But when he was still a long way off, his father saw him and felt sorry for him. He ran to his son and hugged and kissed him. “The son said, ‘Father, I have sinned against God in heaven and against you. I am no longer good enough to be called your son.’

“But his father said to the servants, ‘Hurry and bring the best clothes and put them on him. Give him a ring for his finger and sandals for his feet. Get the best calf and prepare it, so we can eat and celebrate. This son of mine was dead, but has now come back to life. He was lost and has now been found.’ And they began to celebrate. “The older son had been out in the field. But when he came near the house,       he heard the music and dancing. So he called one of the servants over and asked, ‘What’s going on here?’ “The servant answered, ‘Your brother has come home safe and sound, and your father ordered us to kill the best calf.’ The older brother got so mad that he would not even go into the house. “His father came out and begged him to go in. But he said to his father, ‘For years I have worked for you like a slave  and have always obeyed you. But you have never even given me a little goat, so that I could give a dinner for my friends. This other son of yours wasted your money on bad women. And now that he has come home, you ordered the best calf to be killed for a feast.’ “His father replied, “My son, you are always with me, and everything I have is yours. But we should be glad and celebrate! Your brother was dead, but he is now alive. He was lost and has now been found.’ “

The gospel of the Lord.