GOSPEL

Jesus’ face shone like the sun.

A reading from the holy gospel according to Matthew 17:1-9

Jesus took Peter and the brothers James and John with him. They went up on a very high mountain where they could be alone. There in front of the disciples Jesus was completely changed. His face was shining like the sun, and his clothes became white as light. All at once Moses and Elijah were there talking with Jesus. So Peter said to him, “Lord, it is good for us to be here! Let us make three shelters, one for you, one for Moses, and one for Elijah.” While Peter was still speaking, the shadow of a bright cloud passed over them. From the cloud a voice said, “This is my own dear Son, and I am pleased with him. Listen to what he says!” When the disciples heard the voice, they were so afraid that they fell flat on the ground. But Jesus came over and touched them. He said, “Get up and don’t be afraid!” When they opened their eyes, they saw only Jesus. On their way down from the mountain, Jesus warned his disciples not to tell anyone what they had seen Until after the Son of Man had been raised from death.

The gospel of the Lord.

Creole

Sis jou apre sa, Jezi pran Pyè, Jak ak Jan, frè Jak la, li mennen yo pou kont yo sou tèt yon mòn byen wo. Antan Jezi te la, li pran chanje devan yo. Figi l’ vin klere tankou solèy la. Rad li vin blan tankou yon limyè. Twa disip yo wè Moyiz ak Eli parèt, yo t’ap pale ak Jezi. Lè sa a, Pyè pran lapawòl, li di Jezi konsa: Met, sa bon nèt pou nou isit la. Si ou vle, m’ap moute twa ti kay, yonn pou ou, yonn pou Moyiz ak yonn pou Eli. Antan Pyè t’ap pale toujou, yon nwaj byen klere vin kouvri yo. Yo tande yon vwa soti nan nwaj la, li di: Sa se pitit mwen renmen anpil la. Li fè kè m’ kontan anpil. Koute li. Lè disip yo tande vwa a yo tonbe fas atè tèlman yo te pè. Men, Jezi pwoche bò kote yo, li manyen yo, li di: Leve non, nou pa bezwen pè. Yo leve je yo, yo wè Jezi te pou kont li. Antan yo t’ap desann mòn lan, Jezi ba yo lòd sa a: Pa pale ak pesonn sou sa nou sot wè a, jouk mwen menm, Moun Bondye voye nan lachè a, m’a leve soti vivan nan lanmò.

Pawol Bodye