Renmen Seyè a, Bondye nou an. Renmen frè parèy ou.

† Yon lekti ki soti nan levanjil Bondye a selon Mak 12: 28-31

Yonn nan dirèktè lalwa yo te tande jan yo t’ap diskite. Li wè Jezi te byen reponn sadiseyen yo. Lè sa a, li pwoche bò kote l’, li mande li: -Kilès nan tout kòmandman yo ki pi konsekan an? Jezi reponn li: -Men kòmandman ki pi konsekan an: Koute, nou menm pèp Izrayèl: Mèt la, Bondye nou, se li ki sèl Mèt la. Se pou ou renmen Mèt la, Bondye ou, avèk tout kè ou, avèk tout nanm ou, avèk tout lide ou, avèk tout fòs ou. Men dezyèm kòmandman an: Se pou ou renmen frè parèy ou tankou ou renmen pwòp tèt pa ou. Pa gen lòt kòmandman ki pi konsekan pase sa yo.

Bon nouvèl la nan Seyè a.


Love the Lord your God. Love your neighbor.

† A reading from the holy gospel according to Mark 12:28-31

One of the teachers of the Law of Moses came up while Jesus and the Sadducees were arguing. When he heard Jesus give a good answer, he asked him, “What is the most important commandment?” Jesus answered, “The most important one says: ‘People of Israel, you have only one Lord and God. You must love him with all your heart, soul, mind, and strength.’ The second most important commandment says: ‘Love others as much as you love yourself.’ No other commandment is more important than these.”

The gospel of the Lord.