Ou di se mwen menm ki yon wa.

† Yon lekti ki soti nan levanjil Bondye a selon John 18:33b-37

 Lè sa a, Pilat antre nan palè a, li rele Jezi, li mande li: Eske se wa jwif yo ou ye? Jezi reponn li: Eske ou di sa paske ou fè lide sa a ou menm, osinon èske se lòt moun ki di ou sa? Pilat reponn li: Eske se jwif mwen ye, mwen menm? Se pwòp moun peyi ou ansanm ak chèf prèt yo ki mennen ou ban mwen? Kisa ou fè? Jezi reponn: Nan peyi kote m’ wa a, se pa tankou peyi ki sou latè. Si gouvènman peyi kote m’ wa a te tankou gouvènman peyi ki sou latè, sèvitè m’ yo ta goumen pou mwen. Yo pa ta kite m’ tonbe nan men jwif yo. Non. Nan peyi kote m’ wa a, se pa tankou peyi ki sou latè. Lè sa a, Pilat di li: Si se konsa, ou se wa vre? Jezi reponn li: Se ou ki di li. Wi, se wa mwen ye. Mwen fèt pou m’ di verite a jan li ye a. Wi, se pou sa menm mwen vin sou latè. Tout moun ki patizan laverite ap koute vwa mwen.

Bon nouvèl la nan Seyè a.


You say that I am a king.

† A reading from the holy gospel according to John 18:33b-37

Pilate called Jesus over and asked, “Are you the king of the Jews?” Jesus answered, “Are you asking this on your own or did someone tell you about me?”  “You know I’m not a Jew!” Pilate said. “Your own people and the chief priests brought you to me. What have you done?” Jesus answered, “My kingdom does not belong to this world. If it did, my followers would have fought to keep the Jewish leaders from handing me over to you. No, my kingdom does not belong to this world.” “So you are a king,” Pilate replied. “You are saying that I am a king,” Jesus told him. “I was born into this world to tell about the truth. And everyone who belongs to the truth knows my voice.”

The gospel of the Lord.