Moun Bondye voye nan lachè a va sanble tout moun Bondye te chwazi yo.

† Yon lekti ki soti nan levanjil Bondye a selon Mark 13:24-32

Men nan tan sa a, apre jou lafliksyon sa yo, solèy la p’ap klere ankò, lalen lan p’ap bay limyè. Zetwal yo va sot tonbe nan syèl la, pouvwa yo ki nan syèl la va tranble.  Lè sa a, y’a wè m’, mwen menm, Moun Bondye voye nan lachè a, ap vini sou tèt nwaj yo, avèk anpil pouvwa nan mitan yon bann bèl bagay.  m’a voye zanj mwen yo nan kat kwen latè a pou sanble tout moun Bondye te chwazi yo, depi yon bout tè a jouk nan lòt bout syèl la. Pran leson sou pye fig frans lan. Kou l’ kòmanse boujonnen, kou l’ pouse fèy, nou konnen lete sou nou. Menm jan an tou, lè n’a wè bagay sa yo rive, nou mèt konnen Moun Bondye te voye nan lachè a toupre, li la nan papòt la. Sa m’ap di nou la a, se vre wi: gen moun k’ap viv koulye a ki p’ap gen tan mouri anvan tout bagay sa yo rive. Syèl la ak tout tè a va pase, men pawòl mwen yo p’ap janm pase. Pesonn pa konnen ni ki jou ni ki lè bagay sa yo ap rive, pa menm zanj yo ki nan syèl la, pa menm Pitit la. Sèl Papa a konn sa.

Bon nouvèl la nan Seyè a.


The Son of Man shall gather his elect from the four winds.

† A reading from the holy gospel according to Mark 13:24-32

Jesus said to his disciples: “In those days, right after that time of suffering, ‘The sun will become dark, and the moon will no longer shine. The stars will fall, and the powers in the sky will be shaken.’ “Then the Son of Man will be seen coming in the clouds with great power and glory. He will send his angels to gather his chosen ones from all over the earth. “Learn a lesson from a fig tree. When its branches sprout and start putting out leaves, you know summer is near.  So when you see all these things happening, you will know that the time has almost come. You can be sure that some of the people living today will still be alive when all this happens. The sky and the earth will not last forever, but my words will. “No one knows the day or the time. The angels in heaven don’t know, and the Son himself doesn’t know. Only the father knows.”

The gospel of the Lord.