Peyi kote Bondye wa se pou timoun sa yo.

† Yon lekti nan levanjil Bondye a selon Mak 10: 2-16

Kèk farizyen pwoche bò kote l’ pou yo wè si yo te kapab pran l’ nan pèlen. Yo mande li: -Eske lalwa nou pèmèt yon nonm kite ak madanm li? Li reponn yo: -Kisa Moyiz te ban nou lòd fè? Yo di l’: -Moyiz te pèmèt pou yon nonm ekri madanm li yon papye divòs anvan pou l’ kite avèk li.  Lè sa a, Jezi di yo: -Moyiz te ekri kòmandman sa a pou nou paske nou gen tèt di. Men, nan konmansman, lè Bondye t’ap kreye tout bagay, Bondye te fè gason ak fi.  Se poutèt sa, gason an va kite papa l’ ak manman l’, pou l’ mete tèt ansanm ak madanm li. Tou de va fè yon sèl kò. Konsa, yo p’ap de ankò, men yo fè yon sèl. Se poutèt sa pesonn pa gen dwa separe sa Bondye mete ansanm. Lè yo antre nan kay la, disip yo poze l’ keksyon ankò sou bagay sa a. Li di yo konsa: -Si yon nonm kite ak madanm li pou li al marye ak yon lòt, li fè adiltè sou madanm li.  Menm jan an tou, si yon fanm kite ak mari l’ pou li al marye ak yon lòt, fanm lan fè adiltè. Yo te mennen kèk timoun bay Jezi pou l’ te mete men sou tèt yo. Men disip yo t’ap di moun yo pa fè sa. Lè Jezi wè sa, li pa t’ kontan menm. Li di disip yo: -Kite timoun yo vin jwenn mwen non. Pa anpeche yo vini, paske Peyi kote Bondye Wa a, se pou tout moun ki tankou timoun sa yo. Sa m’ap di nou la a, se vre wi: Si yon moun pa asepte otorite Bondye a tankou yon timoun, li p’ap janm ka mete pye l’ nan Peyi kote Bondye Wa a. Apre sa, li pran timoun yo nan bra l’, li mete men l’ sou tèt yo chak, li beni yo.


The kingdom of God belongs to children like these.

† A reading from the holy gospel according to Mark  10:13-16

Some people brought their children to Jesus so that he could bless them by placing his hands on them. But his disciples told the people to stop bothering him. When Jesus saw this, he became angry and said, “Let the children come to me! Don’t try to stop them. People who are like these little children belong to the kingdom of God. I promise you that you cannot get into God’s kingdom, unless you accept it the way a child does.” Then Jesus took the children in his arms and blessed them by placing his hands on them.

The gospel of the Lord.