Ale, vann tout sa ou genyen epi vini swiv mwen.

† Yon lekti ki soti nan levanjil Bondye a selon Mak 10: 17-27

Antan Jezi t’ap soti pou li al fè wout li, yon nonm kouri vini. Li lage kò l’ ajenou devan Jezi, li mande li: -Bon Mèt, kisa pou m’ fè pou m’ resevwa lavi ki p’ap janm fini an? Jezi di li: -Poukisa ou rele m’ bon? Se yon sèl bon ki genyen, se Bondye. Ou konn kòmandman yo: Piga ou touye moun; piga ou fè adiltè; piga ou vòlè; piga ou fè manti sou moun; piga ou twonpe moun; respekte papa ou ak manman ou. Li reponn Jezi: -Mèt, mwen swiv tout bagay sa yo depi m’ te ti katkat. Jezi gade nonm lan, li renmen l’, epi l’ di li: -Yon sèl bagay ou manke: Ale vann tou sa ou genyen, separe lajan an bay pòv. Apre sa, wa gen yon richès nan syèl la. Epi vin swiv mwen. Men pawòl sa a te fè nonm lan lapenn anpil. Li vin kagou, li vire do l’, li ale, paske li te gen anpil byen. Apre sa, Jezi gade disip li yo ki te bò kote l’ la, li di yo: -Sa ap difisil nèt pou moun rich antre nan Peyi kote Bondye Wa a. Disip li yo te sezi anpil lè yo tande pawòl sa a. Men Jezi di yo konsa: -Mezanmi, sa ap difisil nèt pou moun antre nan peyi kote Bondye Wa a. L’ap pi fasil pou gwo bèt yo rele chamo a pase nan je yon zegwi pase pou yon moun rich antre nan peyi kote Bondye Wa a. Disip yo te pi sezi toujou, yonn t’ap di lòt: -Nan kondisyon sa a, ki moun ki ka sove? Jezi gade yo nan je, li di yo konsa: -Moun pa ka fè sa, men Bondye ka fè l’, paske pa gen anyen Bondye pa ka fè.


Go, sell everything you have and come follow me.

† A reading from the holy gospel according to Mark 10:17-27

As Jesus was walking down a road, a man ran up to him. He kneeled down, and asked, “Good teacher, what can I do to have eternal life?” Jesus replied, “Why do you call me good? Only God is good. You know the commandments. ‘Do not murder. Be faithful in marriage. Do not steal. Do not tell lies about others. Do not cheat. Respect your father and mother.’” The man answered, “Teacher, I have obeyed all these commandments since I was a young man.” Jesus looked closely at the man. He liked him and said, “There’s one thing you still need to do. Go sell everything you own. Give the money to the poor, and you will have riches in heaven. Then come with me.” When the man heard Jesus say this, he went away gloomy and sad because he was very rich. Jesus looked around and said to his disciples, “It’s hard for rich people to get into God’s kingdom!” The disciples were shocked to hear this. So Jesus told them again, “It’s terribly hard to get into God’s kingdom! In fact, it’s easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to get into God’s kingdom.” Jesus’ disciples were even more amazed. They asked each other, “How can anyone ever be saved?” Jesus looked at them and said, “There are some things that people cannot do, but God can do anything.”

The gospel of the Lord.