Moun Bondye voye nan lachè a vini pou l ‘bay lavi l’ tankou yon avètisman pou tout moun.

† Yon lekti ki soti nan levanjil Bondye a selon Mak 10: 35-45

Apre sa, de pitit Zebede yo, Jak ak Jan, pwoche bò kot Jezi, yo di l’ konsa: -Mèt, nou ta renmen ou fè sa nou pral mande ou la a pou nou. Li di yo: -Kisa nou ta vle m’ fè pou nou? Yo di li: -Fè nou chita yonn sou bò dwat ou, lòt la sou bò gòch ou, lè wa nan tout bèl pouvwa ou. Jezi reponn yo: -Nou pa konnen sa n’ap mande la a. Eske nou ka bwè nan menm gode mwen pral bwè a? Eske nou ka resevwa menm batèm mwen pral resevwa a? Yo di li: -Nou kapab. Jezi reponn yo: -Se vre. n’a bwè nan menm gode mwen pral bwè a, epi n’a resevwa menm batèm mwen pral resevwa a. Men, kanta pou chita sou bò dwat osinon sou bò gòch mwen an, se pa mwen ki bay sa. Plas sa yo, Bondye rezève yo pou moun li vle. Lè dis lòt disip yo tande sa, yo pa t’ manke fache sou Jak ak Jan. Jezi rele yo, li di yo konsa: -Nou konnen ki jan moun ki pase pou chèf nasyon yo trete pèp la tankou esklav; grannèg yo renmen fè moun santi jan yo gen pouvwa. Men, se pa konsa pou sa fèt nan mitan nou. Okontrè, si yonn nan nou ta vle vin grannèg, se pou l’ sèvi nou tout.  Si yonn nan nou ta vle chèf, se pou l’ esklav nou tout. Paske, mwen menm, Moun Bondye voye nan lachè a, mwen pa vini pou moun rann mwen sèvis, men mwen vini pou m’ rann moun sèvis. Wi, mwen vin bay lavi m’ pou peye delivrans anpil moun.

Bon nouvèl la nan Seyè a.


The Son of Man came to give his life as a ransom for all.

† A reading from the holy gospel according to Mark   10:35-45

James and John, the sons of Zebedee, came up to Jesus and asked, “Teacher, will you do us a favor?”  Jesus asked them what they wanted, and they answered, “When you come into your glory, please let one of us sit at your right side and the other at your left.”  Jesus told them, “You don’t really know what you’re asking! Are you able to drink from the cup that I must soon drink from  or be baptized as I must be baptized?”  “Yes, we are!” James and John answered. Then Jesus replied, “You certainly will drink from the cup from which I must drink. And you will be baptized just as I must! But it is not for me to say  who will sit at my right side and at my left. That is for God to decide.” When the ten other disciples heard this, they were angry with James and John. But Jesus called the disciples together and said: “You know that those foreigners who call themselves kings like to order their people around. And their great leaders have full power over the people they rule. But don’t act like them. If you want to be great, you must be the servant of all the others. And if you want to be first, you must be everyone’s slave. The Son of Man did not come to be a slave master, but a slave who will give his life to rescue many people.”

The gospel of the Lord.