Mèt, bay mwen ke mwen ka wè.

† Yon lekti nan levanjil Bondye a selon Mak 10: 46-52

Yo te rive lavil Jeriko. Lè sa a, Jezi t’ap soti kite bouk la ansanm avèk disip li yo ak yon gwo foul moun. Te gen yon nonm avèg chita bò chemen an ki t’ap mande charite. Yo te rele l’ Batime, pitit Time. Lè li tande se Jezi, moun Nazarèt la, ki t’ap pase, li pran rele: -Jezi, pitit David la, gen pitye pou mwen. Anpil moun t’ap kouri dèyè l’ pou te fè l’ pe bouch li, men li t’ap rele pi rèd: -Pitit David la, gen pitye pou mwen. Jezi kanpe, li di konsa: -Rele l’ pou mwen. Yo rele avèg la, yo di li: -Pran kouray, leve, men li ap rele ou. Avèg la voye rad li jete, se vole li t’ap vole pou l’ te vin bò kot Jezi.  Jezi mande li: -Kisa ou vle m’ fè pou ou? Avèg la reponn li: -Mèt, fè m’ wè ankò. Jezi di li: -Ale non, se konfyans ou nan Bondye ki geri ou. Menm lè a, avèg la wè, epi li swiv Jezi nan chemen an.

Bon nouvèl la nan Seyè a.


Master, grant that I may see.

† A reading from the holy gospel according to Mark 10:46-52

Jesus and his disciples went to Jericho. And as they were leaving, they were followed by a large crowd. A blind beggar by the name of Bartimaeus son of Timaeus was sitting beside the road. When he heard that it was Jesus from Nazareth, he shouted, “Jesus, Son of David, have pity on me!” Many people told the man to stop, but he shouted even louder, “Son of David, have pity on me!” Jesus stopped and said, “Call him over!” They called out to the blind man and said, “Don’t be afraid! Come on! He is calling for you.” The man threw off his coat as he jumped up and ran to Jesus. Jesus asked, “What do you want me to do for you?” The blind man answered, “Master, I want to see!” Jesus told him, “You may go. Your eyes are healed because of your faith.” Right away the man could see, and he went down the road with Jesus.

The gospel of the Lord.