Tout moun ki vle premye fwa dwe fè tèt yo domestik yo tout.

† Yon lekti nan levanjil Bondye a selon Mak 9: 33-37

Yo rive Kapènawòm. Rive li rive nan kay la, Jezi mande yo: -Kisa nou t’ap pale konsa nan chemen an?Pesonn pa louvri bouch yo reponn, paske nan chemen an, yo t’ap diskite pou konnen kilès nan yo ki te pi grannèg.Lè sa a Jezi chita, li rele douz disip yo, li di yo konsa: -Si yon moun vle pou l’ nan premye plas la, fòk li mete l’ dèyè nèt, fòk li sèvi tout moun.

Epi li pran yon timoun piti, li mete l’ nan mitan yo. Li pran timoun lan nan bra l’, li di yo konsa: Nenpòt moun ki resevwa yon timoun konsa poutèt mwen, se mwen menm menm li resevwa. Nenpòt moun ki resevwa m’, se pa mwen li resevwa, men se moun ki voye m’ lan li resevwa.


All who wish to be first must make themselves the servants of all.

† A reading from the holy gospel according to Mark 9:33-37

Jesus and his disciples went to his home in Capernaum. After they were inside the house, Jesus asked them, “What were you arguing about along the way?” They had been arguing about which one of them was the greatest, and so they did not answer.
After Jesus sat down and told the twelve disciples to gather around him, he said, “If you want the place of honor, you must become a slave and serve others!”
Then Jesus had a child stand near him. He put his arm around the child and said, “When you welcome even a child because of me, you welcome me. And when you welcome me, you welcome the one who sent me.”

The gospel of the Lord.