Matye 6, 1-18

Creole

Fè atansyon lè n’ap fè devwa nou pou Bondye pou nou pa fè l’ yon jan pou fè moun wè. Lè nou fè l’ konsa, Papa nou ki nan syèl la p’ap ban nou okenn rekonpans. Se sa ki fè tou, lè w’ap bay yon moun ki nan nesesite kichòy, ou pa bezwen fè tout moun wè sa, tankou ipokrit yo fè l’ nan sinagòg ak nan lari. Yo fè sa pou moun ka fè lwanj yo. Sa m’ap di nou la a, se vre wi: Konsa, yo tou jwenn rekonpans yo. Men, lè w’ap ede moun ki nan nesesite, fè l’ yon jan pou menm pi bon zanmi ou pa konn sa. Konsa, kado ou fè a rete yon sekrè. Papa ou menm ki wè sa ou fè an sekrè a va ba ou rekonpans ou. Lè n’ap lapriyè, pa fè tankou ipokrit yo ki renmen kanpe nan mitan sinagòg ak nan pwent kalfou pou yo lapriyè. Yo fè sa pou moun kapab wè yo. Sa m’ap di nou la a, se vre wi: Konsa, yo tou jwenn rekonpans yo. Men ou menm, lè w’ap lapriyè, antre nan chanm ou. Fèmen pòt ou. Lapriyè Papa ou ki la pou kont li avè ou. Konsa, Papa ou menm ki wè sa ou fè an sekrè a, se li ki va ba ou rekonpans ou. Lè w’ap lapriyè, pa plede repete yon bann pawòl pou gremesi. Se konsa moun lòt nasyon yo fè. Yo mete nan tèt yo Bondye va tande yo si yo pale anpil. Piga nou fè tankou moun sa yo. Paske, Papa nou tou konnen sa nou bezwen anvan menm nou mande li. Men ki jan pou nou lapriyè: Papa nou ki nan syèl la, Nou mande pou yo toujou respekte non ou. Vin tabli gouvènman ou, pou yo fè volonte ou sou latè, tankou yo fè l’ nan syèl la. Manje nou bezwen an, ban nou l’ jòdi a. Padonnen tout sa nou fè ki mal, menm jan nou padonnen moun ki fè nou mal. Pa kite nou nan pozisyon pou n’ tonbe nan tantasyon, men, delivre nou anba Satan. Paske, se pou ou tout otorite, tout pouvwa ak tout lwanj, depi tout tan ak pou tout tan. Amèn Si nou padonnen moun lè yo fè nou mal, Papa nou ki nan syèl la va padonnen nou tou. Men, si nou pa padonnen moun lè yo fè nou mal, Papa nou p’ap padonnen peche nou yo non plis. Lè n’ap fè jèn, pa pran pòz kagou nou tankou ipokrit yo: Y’ap mache ak figi yo rale konsa pou tout moun ka wè y’ap fè jèn. Sa m’ap di nou la a, se vre wi: Konsa, yo tou jwenn rekonpans yo. Men ou menm, lè w’ap fè jèn, penyen tèt ou byen penyen, lave figi ou byen lave. Konsa, moun p’ap wè si w’ap fè jèn. Papa ou ki la pou kont li avè ou, se li ase ki konn sa. Konsa, Papa ou menm ki wè sa ou fè an sekrè a, se li ki va ba ou rekonpans ou.

Matthew 6, 1-18

English

“Be careful that you don`t do your charitable giving before men, to be seen by them, or else you have no reward with your Father who is in heaven. Therefore when you do merciful deeds, don`t sound a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may get glory from men. Most assuredly, I tell you, they have received their reward. But when you do merciful deeds, don`t let your left hand know what your right hand does, so that your merciful deeds may be in secret, then your Father who sees in secret will reward you openly. “When you pray, you shall not be as the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen by men. Most assuredly, I tell you, they have received their reward. But you, when you pray, enter into your inner chamber, and having shut your door, pray to your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you openly. In praying, don`t use vain repetitions, as the Gentiles do; for they think that they will be heard for their much speaking. Therefore don`t be like them, for your Father knows what things you need, before you ask him. Pray like this. `Our Father, who is in heaven, may your name be kept holy. May your kingdom come. May your will be done, as in heaven, so on earth. Give us this day our daily bread. Forgive us our debts, as we also forgive our debtors. Bring us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, the power and the glory forever. Amen.` For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you don`t forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. “Moreover when you fast, don`t be, as the hypocrites, with sad faces. For they disfigure their faces, that they may be seen by men to be fasting. Most assuredly I tell you, they have received their reward. But you, when you fast, anoint your head, and wash your face; that you are not seen by men to be fasting, but by your Father who is in secret, and your Father, who sees in secret, will reward you.