[icon name= theme-list color=accent2 size=30] Archives

[icon name=theme-folder color=accent2 size=28] Categories

[icon name= theme-settings color=accent2 size=20] Meta

[icon name= theme-doc color=accent2 size=20] Recent Posts

[icon name= theme-social-youtube color=accent2 size=26] Video Widget

[icon name= theme-tag2 color=accent2 size=20] Tags

Contact Form 7

Error: Contact form not found.

Parish Office

510 SW 8th Ave
Delray Beach, FL 33444,
Tel: (561) 276-4880
Fax: (561) 276-7036
perpetualchurch@att.net
Get directions on the map

Archives

Travay Legliz Notre Dame de Perpétuel Secours nan Kominote Ayisyen nan Delray Beach pandan 37 ane

Travay Legliz Notre Dame de Perpétuel Secours nan Kominote Ayisyen nan Delray Beach pandan 37 ane

Depi fondasyon li an 1987, Legliz Notre Dame de Perpétuel Secours te yon poto mitan pou kominote Ayisyen nan Delray Beach, Florid. Legliz sa a pa sèlman sèvi kòm yon kote adorasyon, men tou kòm yon sant pou soutni kiltirèl, edikasyonèl, ak sosyal pou tout fanmi ak moun ki nan zòn nan.

Sèvis Relijye ak Espirityèl

Nan kè travay legliz la gen yon angajman pwofon pou soutni lavi esipritèl kominote a. Chak semèn, fidèl yo rasanble pou patisipe nan mès nan lang kreyòl, ki fè li pi aksesib pou tout moun ki pale lang nan. Pandan moman adorasyon sa yo, fidèl yo jwenn konsole ak fòs nan mesaj lafwa ak esperans Bondye.

Edikasyon ak Pwogram pou Jèn yo

Yon lòt aspè enpòtan nan travay legliz la se devouman li nan edikasyon ak devlopman jèn yo. Legliz la ofri klas katechis pou timoun ak adolesan, ki ede yo konprann ak fòme yo nan lafwa katolik la. Pwogram pou jèn yo tou enkli aktivite sante ak sosyal ki ankouraje jèn yo devlope talan yo ak valè yo.

Soutni Kiltirèl ak Kominotè

Legliz Notre Dame de Perpétuel Secours se yon sant enpòtan pou prezèvasyon ak selebrasyon kiltir Ayisyen nan Delray Beach. Legliz la òganize plizyè fèt kiltirèl pandan ane a, tankou fèt Sen Jan Batis, ki se yon fèt tradisyonèl enpòtan nan kilti Ayisyen. Aktivite sa yo ede ranfòse lyen kominotè yo ak anrichi lavi kiltirèl fidèl yo.

Sèvis Sosyal ak Asistans

Anplis de sèvis relijye ak edikasyon, legliz la ofri anpil sèvis sosyal pou sipòte kominote a. Sa enkli distribisyon manje, asistans lojman, ak pwogram sante pou moun ki nan bezwen. Pandan moman difisil, tankou pandemi COVID-19, legliz la te jwe yon wòl kle nan bay resous ak sipò pou fanmi ki te afekte.

Enplikasyon Kominotè

Legliz Notre Dame de Perpétuel Secours se pa sèlman yon kote adorasyon, men tou yon espas kote kominote a reyini pou ede ak sipòte youn lòt. Volontè yo enplike nan divès aktivite charitab ki benefisye kominote a, tankou pwogram tutorat pou elèv yo, klas alfabetizasyon pou granmoun, ak klib pou moun ki granmoun aje yo.

Fòmasyon ak Liderchip

Legliz la ap ankouraje lidèchip nan mitan fidèl li yo. Plizyè seminè ak atelye fòmasyon yo ofri pou devlope kapasite lidèchip nan kominote a. Sa ede manm yo pran plis responsablite ak patisipe aktif nan devlopman kominote yo.

Patenarya ak Lòt Òganizasyon

Legliz Notre Dame de Perpétuel Secours kolabore ak plizyè lòt òganizasyon lokal ak entènasyonal pou amelyore sèvis li yo. Patenarya sa yo pèmèt legliz la elaji rezo sipò li yo epi ogmante resous pou kominote a.

Konklizyon

Pandan 37 ane, Legliz Notre Dame de Perpétuel Secours te yon fòs vital nan kominote Ayisyen nan Delray Beach. Avèk yon angajman solid nan sèvis relijye, edikasyon, ak sipò sosyal, legliz la kontinye fè yon enpak pozitif sou lavi fidèl yo ak kominote a an jeneral. Angajman ak devouman legliz la se yon prèv vivan nan lafwa ak lanmou Bondye ap travay nan mitan moun li yo.

Pou plis enfòmasyon sou travay Legliz Notre Dame de Perpétuel Secours, vizite sit entènèt nou an: http://www.perpetualhelpmission.org/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*